top of page

ONS SCHOOLTEAM

TEAM
20231009_130855.jpg

Lukas Van Brabandt

Turnen lager

0470 61 50 06

Site female.jpg

Fedja Wallaert

Zwemmen lager

0475 92 78 19

DSC_0024.JPG

Wendy Morisse 

Onderhoud, Refter

INGRID.jpg

Ingrid De Rocker

Refter kleuter

MARTINE

Martine Vandaele

Onderhoud

Els Dehaene.jpg

Els Dehaene

Refter kleuter

ONS PEDAGOGISCH PROJECT: 'VLIEG JE MEE?'

SCHOOLVISIE

Een school waar we bevlogen zijn door de WAARDEN EN NORMEN van Jezus!

Binnen onze katholieke dialoogschool leven, werken en vieren we samen vanuit Jezus’ woorden “Heb elkander lief, zoals ik u liefheb”. Dit leven en werken binnen een Joods-Christelijke geloofstraditie uit zich in het vormen van een warme groep die omgaat met elkaar op basis van verbondenheid en wederzijds respect. Hierbij stellen we ons dienstbaar en solidair op ten opzichte van de a/Andere(n). Het vieren van ons geloof geven we vorm binnen de eucharistie, gebedsmomenten, pastorale animatie… Zo beogen we kinderen, vanuit hun vrijwillige motivatie om het goede te doen, te laten bijdragen aan een hechte en liefdevolle samenleving, geïnspireerd door Jezus. 

Een school waar we vliegen binnen een STIMULEREND LEERKLIMAAT gericht op de wereld van morgen!

Bij ieder kind streven we een grondige basiskennis en noodzakelijke basisvaardigheden na. Deze breiden we uit met een gezonde maar realistische leerambitie, vertrekkende vanuit de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. We proberen elk van onze kinderen op een positieve manier uitdagingen aan te bieden om zichzelf steeds verder te ontwikkelen. Aan de hand van kwaliteitsvol onderwijs bereiden we onze kinderen voor om zelfstandig en met open geest kritisch en oplossend te denken binnen onze steeds verder ontwikkelende wereld. De werkelijkheid is zoveel mogelijk ons vertrekpunt. Zo geven we onze kinderen zin in leren!

Een school waar we binnen een WARM LEEFKLIMAAT vliegen!

Met ons enthousiast schoolteam willen we kinderen tot gelukkige, gezonde, positieve en zelfstandige volwassenen helpen vormen. Dit doen we door een warm, veilig en positief leefklimaat aan te bieden waarin aandacht is voor het stimuleren van de kinderen hun creativiteit, zelfredzaamheid en talenten, en door actief aandacht te hebben voor het welbevinden tijdens het leren en leven van en met elkaar. Op deze manier willen we kinderen begeleiden in het zoeken van hun plaats in de wereld. Hiervoor zijn onze eerder vernoemde waarden en normen inspirerend. Zo geven we onze kinderen zin in leven! 

Een school waar we op EIGEN HOOGTE vliegen!

Vanuit onze sterke visie op zorg ‘De Pluimen van De Ooievaar’ proberen we alle kinderen op onze school maximale ontwikkelingskansen te bieden en zoveel mogelijk op eigen hoogte te laten vliegen. Dit doen we door rekening te houden met het totale kind, en dit zowel vanuit de persoonsgebonden als cultuurgebonden ontwikkeling, en door een sterke preventieve werking aan te bieden. Het bieden van zorg doen wij steeds vanuit de onderwijsbehoeften van het kind zelf en door constructief samen te werken met alle partners (kinderen, ouders, CLB, logopedisten en andere externen).   

Een school waar we SAMEN vliegen!

Onze school wil samen met alle betrokken mensen school maken en dit door te werken in een sfeer van betrokkenheid en wederzijds respect ten opzichte van elkaar. Open communicatie ten voordele van het kind dragen we dan ook hoog in het vaandel. Dit vliegen doen we samen met: kinderen, (groot)ouders, schoolteam, schoolbestuur, ouderraad, leerlingenraad, schoolraad, externen, dorpsgemeenschap, scholengemeenschap tot zelfs de wereld. Samen willen we tot leren en leven komen! 

ZORGVISIE

ONZE ZORGVISIE: 'DE PLUIMEN VAN DE OOIEVAAR'

Het uitgangspunt van onze visie op zorg is de volgende: 

​“Onze school is niet alleen een school met vleugels, maar ook een school waarbinnen elke leerling op EIGEN hoogte kan vliegen!”

Pluim.png

Kijken naar het totale kind: Ieder kind is anders. We dienen het dan ook vanuit zijn gehele en eigen persoon te bekijken met hierbij aandacht voor het hoofd (cognitief), de handen (psycho-motorisch) en het hart (dynamisch-affectief). 

Sterke preventie: Binnenklasdifferentiatie om brede basiszorg maximaal te ontplooien en zo ons onderwijs voor (bijna) iedereen toegankelijk te maken.

Zorgteam als draaischijf voor zorg op school: Het zorgteam - bestaande uit directie, zorgcoördinator van het kleuter en lager en zorgleerkrachten - garanderen een geïntegreerd zorgbeleid doorheen de hele school.

Handelingsgericht werken: De zeven uitgangspunten als basis voor kwaliteitsvol onderwijs en een doeltreffende leerlingbegeleiding.

Constructieve samenwerking: Zorg bieden doen wij als school nooit alleen. Ouders, het kind, CLB, externen... zijn een partner, elk met hun eigen deskundigheid, in het werken aan de specifieke onderwijsbehoeften van een kind.

Het zorgcontinuüm: Van brede basiszorg, naar verhoogde zorg, naar uitbreiding van zorg naar een IAC (individueel aangepast curriculum).

Oog voor welbevinden: Een kind dat gelukkig is komt makkelijker tot leren. Daarom hechten wij veel belang aan het geluk van al onze kinderen en leerkrachten.

Leerlinggerichte zorg: Het bieden van zorg gebeurt steeds vanuit de onderwijsbehoeften van elk kind afzonderlijk. 

PARTICIPATIEORGANEN OP SCHOOL

SCHOOLBESTUUR

L.O.C

SCHOOLRAAD

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het vrij onderwijs te Poelkapelle. Dit betekent ook dat deze groep van mensen de algemene eindbeslissingen neemt en de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren in de breedste zin draagt. Bij de keuze van de leden wordt gepoogd om de bevolking van Poelkapelle zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Het schoolbestuur bestaat uit volgende leden: 

 • Dhr. Jakob Vervisch (voorzitter)

 • Dhr. Marc Vandepitte (secretaris) 

 • Mevr. Tine Boone

 • Dhr. Kevin Houwen

 • Dhr. Nico Depuydt

 • Mevr. Hanne Verstraete

Het lokaal overlegcomité is het overlegorgaan op school die waakt over de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer, zeg maar tussen het schoolbestuur en de leerkrachten. De directeur maakt geen deel uit van het L.O.C., maar kan een ondersteunende rol innemen.

Het L.O.C. bestaat uit volgende leden: ​

 • Jakob Vervisch

 • Marc Vandepitte

 • Kevin Houwen

 • Ann Margodt

De schoolraad is als het ware de algemene vergadering van de school, waarin zowel leerkrachten, ouders en een tweetal niet schoolgebonden Poelkapellenaren vertegenwoordigd zijn. De directeur, niet-stemgerechtigd, ondersteunt de vergadering. Deze raad is in heel grote mate een adviesorgaan. Driemaal per jaar wordt samengekomen waarbij het schoolbestuur in de meeste gevallen ook uitgenodigd wordt.

De schoolraad bestaat uit volgende leden: ​

 • Els Pauwels (voorzitter)

 • Frédrique Camerlynck (leerkracht)

 • Griet Brusselle (leerkracht)

 • Stijn Moreau (ouder)

 • Dennis Vanelslander (ouderraad)

 • Frans Baccarne (lokale gemeenschap)

 • Jakob Vervisch (schoolbestuur)

 • Tine Boone (schoolbestuur)

PARTICIPATIEORGANEN

OUDERRAAD

Een goede relatie tussen ouders en school is heel belangrijk

Opvoeden is niet altijd makkelijk en gebeurt zowel thuis als op school. De ouderraad is de vergadering van ouders en schoollopende kinderen van onze school. Deze raad komt geregeld samen, waarbij de directeur op een informatieve wijze aanwezig is. De ouderraad denkt mee over het schoolleven en neemt tal van initiatieven waarbij ze de school praktisch en financieel ondersteunt. 

De ouderraad: een schakel tussen ouders en school

 • We willen een aanspreekpunt zijn tussen ouders en school. 

 • We organiseren zelf activiteiten en ondersteunen schoolse activiteiten.

 • We willen financieel een steentje bijdragen aan de school. 

Hoe kunnen jullie zich als ouder engageren? 

 • Als actief lid: meedenken, organiseren, een stem zijn voor andere ouders.

 • Als doe-ouder: meehelpen op verschillende schoolse activiteiten.

 • Door deel te nemen aan de activiteiten van de school en ouderraad.

Leden: 

 • Dennis Vanelslander (voorzitter)

 • Ilse Declerck

 • Alexandra Latruwe

 • Anneke Decoster

 • Brecht Vermeersch

 • Deborah Scharre

 • Dominique Trioen

 • Els Lietaert

 • Hanne Pauweleyn

 • Jonathan Matton

 • Kelly Vandenbussche 

 • Lien Calus

 • Stijn Moreau

 • Kevin Butaye

 • Elien Loones

Graag nodigen we alle geïnteresseerde ouders uit om zich aan te sluiten bij de ouderraad! Mail ons of spreek ons aan!

 • Facebook Social Icon
Logo.jpg
OUDERRAAD

CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Onze school werkt nauw samen met Vrij CLB Westhoek. Wij zitten maandelijks samen om de ontwikkeling van verschillende kinderen te bespreken en samen met de ouders een aanpak op maat van het kind te bepalen. 

Wie is het CLB? 

In het CLB werken dokters, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen of pedagogen. Hierdoor bekijken ze vragen of problemen van verschillende kanten en werken ze samen om tot de beste antwoorden of oplossingen te komen. We noemen dat multidisciplinair werken.

Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 

 • Als het kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt. 

 • Als het te moeilijk is in de klas. 

 • Voor hulp bij je studie- en beroepskeuze.

 • Bij vragen over je gezondheid of je lichaam. 

 • Bij vragen over inentingen. 

 

We vragen als school echter steeds eerst bij ons te komen met jullie vragen. Samen kunnen we dan kijken om al dan niet de stap naar het CLB te zetten.

Onze CLB-medewerkers: 

 • Contactpersoon:                   

 • Paramedisch werker:             

Contact

Vrij CLB Ieper

Bukkersstraat 38

8900 Ieper

CLB Ieper.png
CLB

SCHOLENGEMEENSCHAP

Onze school behoort tot de scholengemeenschap 'De Kollebloeme'. Andere scholen in deze scholengemeenschap zijn: 

 • Vrije Basisschool De Wijzer uit Zonnebeke

 • Vrije Basisschool De Biesweide uit Beselare

 • Vrije Basschool Madonna - Sint-Juliaan

 • Vrije Basisschool Langemark

De algemene coördinatie van onze scholengemeenschap wordt uitgevoerd door coördinerend directeur mevrouw Katrien Demuijnck. Zij wordt bijgestaan door: 

 • Administratief medewerker:

 • Coördinerend preventie- en ICT-adviseur:

Saskia Borlé

Fedja Wallaert

SCHOLENGEMEENSCHAP
bottom of page